จัดอบรม สัมมนาวิขาการ ตลาดกุ้งก้ามแดงครบวงจร ร่วมกับ สมาคมชาวนาเศรษฐกิจพอเพียง 18-19 /2/60 บุรีย์รัมและนครราชสีมา