สารจับสนิมเหล็กในนำ้ CAB 100 ในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อพักนำ้ ระบบนำ้หยด

สารจับสนิมเหล็กในนำ้  CAB 100     ในบ่อกุ้ง  บ่อปลา บ่อพักนำ้  ระบบนำ้หยด

สารจับสนิมเหล็ก  CAB 100    เป็นสารประกอ