งานกุ้งก้ามแดงครั้งที่ 1
งานกุ้งก้ามแดงครั้งที่ 1

ข่าวงานสัมมนาวิชาการกุ้งก้ามแดง ที่จะจัดในเดือน 26 – 27 พฤศจิกายน 2559