เบต้าดีน แท็บเล๊ต
ฆ่าเชื้อใต้นำ้ที่ผิวดิน   พื้นบ่อดิน  พื้นบ่อปูน  พื้นผิวผ้าใบ  PE    เพื่อทำลายเชื้อโรค  และ ไบโอฟิล์ม   

โปรชัวผลิตภัณฑ์สหไทย Dowmload

S__26517518

B-01_Page_1

 

B-01_Page_2

 

B-01_Page_3

 

B-01_Page_4

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ( New Products ) 2563