ข่าวกุ้งเครฟิช

วันที่  6  กันยายน พ.ศ 2559   เวลา  9.30 – 12.00 น   ณ ห้อง สุธรรมอารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เสวนาพิเศษ ” กุ้งเครฟิช (กุ้งก้ามแดง) ธุรกิจแสนสดใส หรือ มหันตภัยเงียบ “