เครื่อง สลับนำ้ Ripple 25 โซล่าเซล ( พลิกนำ้บนลงพื้นบ่อ ) เพิ่มออกซิเจนให้กับพื้นล่าง 40000 /ชุด