สารจับสนิมเหล็ก  CAB 100    เป็นสารประกอบในรูปนาโน  มีโครงสร้างในการจับสนิมเหล็ก  สารพิษในน้ำ

ดูดซับแก๊สพิษ  ดีกว่าใช้ ซีโอไลท์  หรือ  EDTA   100 เท่า   ทำให้แร่ธาตุในนำ้ละลายออกมา สัตว์นำ้และพืช

นำไปใช้ได้   ลดต้นทุนการใช้ปูน  ปรับค่า pH ให้เป็นกลาง  สีนำ้นิ่ง  ทำสีนำ้ง่าย  อัตราการใช้ 500 กรัม / ไร่

หากมีสนิมเหล็กมาก  ใช้  1000 กรัม /ไร่  ละลายนำ้ให้มากๆ  ( 500 กรัม /นำ้  400 ลิตร )สาดทั่วบ่อหรือใส่หน้าเครื่องตีนำ้

เพื่อให้สารจับสนิมเหล็กในบ่อให้กระจายไปทั่วบ่อ   และ กรณีใช้ฉีดพ่นชายบ่อ ให้ใช้หัวฉีดสเปร์พ่นรอบชานบ่อได้

ในกรณีนำ้หยดสามารถใส่เติมลงในระบบได้โดยละลายนำ้ก่อนใช้ทุกครั้ง ในอัตรา   500 กรัม / นำ้ 10,000ลิตร

ปรับสภาพดินรอบต้นไม้ใช้  1  กรัม / นำ้ 20  ลิตร  สาดรอบๆทรงพุ่มเพื่อปรับสภาพดิน

ในรูป สารจับสนิม เป็นสารนาโนจับดูดซับสนิมเหล็ก
ในรูป สารจับสนิม
เป็นสารนาโนจับดูดซับสนิมเหล็ก ได้ดีสารจับสนิม

สารจับสนิมเหล็กในนำ้ CAB 100 ในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อพักนำ้ ระบบนำ้หยด