เครฟิช2คาดการแนวโน้ม  ตลาดกุ้งเนื้อจะเพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 – 4  

ราคาลูกกุ้ง  ลงเดิน  1  บาท    กุ้งนิ้ว  3 – 4 บาท

ราคากุ้งเนื้อ   40 – 50  ตัว / กก.  250 – 200  บาท

25 – 30 ตัว / กก.  350 – 300  บาท

20 – 25  ตัว/ กก.  400 – 350  บาท

15 – 20   ตัว/ กก.  450 – 400  บาท

10 – 15  ตัว /  กก.  500 – 450  บาท

5 –   10  ตัว /  กก.  ุ650 – 550   บาท

เกษตรกรที่ทำนา  แปลงใหญ่จะมีผลผลิตเพิ่ม  ปริมาณนำ้ฝนดี

อัตราการปล่อยกุ้ง  5000 ตัว / ไร่  ถึง  10,000  ตัว / ไร่

จะปล่อยหนาแน่นขึ้นเนื่องจาก  ลูกกุ้งราคาถูกลงสามารถเลี้ยงแน่นได้ในนาแปลงใหญ่  ให้ผลผลิต 250 – 300 กก / ไร่

การเลี้ยงในบ่อดินและนาข้าว    จะประสบความสำเร็จมากกว่า เลี้ยงในบ่อปูน  หรือ  บ่อผ้าใบ

การผลิตพ่อแม่พันธุ์จำเป็นต้องไข้วสายพันธุ์เพื่อป้องกันเลือดชิด  กุ้งจะเจริญเติบโตได้ดี

รายงาน ณ . 25 /  5   /  2560

วิเคราะห์แนวโน้มสถานะการผลิตกุ้งก้ามแดงในปัจจุบัน