01 โครงการสัมมนากุ้งเครย์ฟิชเพื่อการบริโภค202 GAP กุ้งเครย์ฟิชบริโภค-สัมมนา303 แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา-สัมมนา 1img_1495img_1494

งานสัมมนาระดมความคิดเพื่อสร้างมาตราฐาน กุ้งเครฟิช 22 มิ.ย 2561 ที่โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพ