IMG_5004

 

คุยเฟื่องเรื่องเกษตร ผ่านกล่องดาวเทียม IPM ระบบ Ku Brand จานเล็ก ช่อง 49 เจาะลึกเรื่องสัตว์นำ้ จะรุ่งหรือจะล่วง ทิศทางกุ้งก้ามแดงจะไปทางไหน ปลาที่มีอนาคตแจ่มใส